ثانیه رایگان شروع کن آموزش پاپیه ماشه و ساخت مجسمه گاو

1400/05/05
.
آموزش ویدیویی

پاپیه ماشه هنری است که می توان به کمک آن، مجسمه، قلمدان، جعبه، جلد کتاب و ... ساخت. از آنجاییکه در پاپیه ماشه از کاغذها و مقواهای دورریز استفده می شود، این هنر دوستدار طبیعت است. وسایل اصلی که در ساخت مجسمه به روش پاپیه ماشه نیاز دارید: شانه تخم مرغ پودر مل خاک اره چست چوب رنگ اکرلیک وسایل موردنیاز را می توانید در سایت قسمت خوشحالی بخریم، تهیه نمایید