آموزش بافت سه مدل دستبند ساده

1400/05/02
.
آموزش ویدیویی

این سه مدل دستبند با سه مدل گره مختلف درست می شوند. من از نخ قیطان ضخیم برای این دستبندها استفاده کردم. تعدادی از این دستبندها را با ترکیب رنگهای مختلف درست کنید و با هم دست کنید.